Kumpulan Hadits Qudsi – 2

Kumpulan Hadits Qudsi ini dikompilasi oleh Pak Sabari Muhammad dari berbagai buku dan sumber. Saya mendapatkannya dari note beliau di facebook. Semoga apa yang beliau lakukan ini menjadi amal shaleh yang diridhai Allah Ta’ala.

[HQ No-11] Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw bersabda: Berfirman Allah Yang Maha Besar dan Agung:

“Dari segala yang dipersekutukan, Akulah yang paling tidak butuh kepada persekutuan. Maka barangsiapa dalam pekerjaannya menyekutukan Aku dengan yang lain, Aku lepas daripadanya, sedang ia milik yang ia persekutukan”. (HR. Ibn Majah)

[HQ No-12] Dari Abu Umamah ra, Rasulullah saw bersabda: Berfirman Allah Yang Maha Besar dan Agung:

“Diantara para wali-Ku di hadhirat-Ku, yang paling menerbitkan iri-hati ialah si mu’min yang kurang hartanya, yang menemukan nasib hidupnya dalam shalat, yang paling baik ibadat kepada Tuhannya, dan taat kepada-Nya dalam keadaan tersembunyi maupun terang. Ia tak terlihat di antara khalayak, tak tertuding dengan telunjuk. Rezekinya pas-pasan, tetapi iapun sabar dengan hal itu.”

Kemudian Beliau saw menjentikkan jarinya, lalu bersabda: ”Kematiannya dipercepat, tangisnya hanya sedikit dan peninggalannya amat kurangnya”. (HR. At Tirmidzi, Ibn Majah, Ibn Hanbal)

[HQ No-13] Dari Abu Umamah Al Bahili ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Allah telah berfirman:

Sebaik-baik persembahan yang dapat diberikan hamba-Ku kepada-Ku ialah menyampaikan nasehat karena Aku”. (HR. Ahmad, Hakim, Abu Nu’aim)

[HQ No-14] Dari Anas ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Berfirman Allah Ta’ala:

Ada empat perkara. Satu yang menyangkut hubungan Aku dengan engkau. Satu lagi yang menyangkut hubungan antara engkau dengan hamba-hamba-Ku. Satu yang lain untuk Aku, dan yang satu lagi untuk engkau.

Adapun yang untuk Aku, hendaklah engkau mengabdi kepada-ku dengan tidak menyekutukan-Ku dengan sesuatupun. Yang menyangkut dirimu, maka apa saja yang engkau kerjakan dari kebajikan, Aku akan memberikan balasannya. Yang menyangkut antara Aku dengan engkau, ialah hendaklah engkau memohon (berdoa kepada) Aku dan Aku mengabulkan engkau. Dan yang menyangkut antara engkau dengan hamba-hamba-Ku, hendaklah engkau merelakan (ridhakan) bagi mereka apa yang engkau merelakan (ridhakan) bagi dirimu”. (HR. Abu Nu’aim)

[HQ No-15] Berkata Umarah bin Daskarah ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Allah Ta’ala telah berfirman:

Sesungguhnya hamba-Ku itu ialah setiap orang yang mengingati-Ku, di waktu dia sedang menemui lawannya (di medan perang)”. (HR. Tirmidzi)

[HQ No-16] Berkata Siti ‘Aisyah ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Allah Ta’ala telah berfirman:

Sesungguhnya Aku telah berjanji dengan Dzat-Ku terhadap hamba-Ku, bahwa apabila dia menunaikan shalat tepat pada waktunya, niscaya Aku tidak akan menyiksanya, dan bahwa Aku akan memasukkannya ke dalam surga tanpa hisab lagi”. (HR. Hakim)

[HQ No-17] Dari Uqbah ibn Amir ra berkata, aku mendengar Rasulullah saw bersabda: “Tuhanmu kagum terhadap penggembala kambing di ujung bukit yang di kala didengungkan adzan ia mendirikan Shalat. Lalu Allah Yang Maha Mulia dan Maha Besar berfirman:

Lihatlah hamba-Ku ini, didengungkan adzan kemudian ia shalat karena takut (khaafu) terhadap-Ku, Aku telah mengampuni hamba-Ku dan memasukkannya ke surga”.

(Hadits ini ditakhrijkan oleh An Nasa’i)

[HQ No-18] Dari Abu Hurairah ra, Nabi Saw bersabda: “Sesungguhnya Allah Ta’ala berfirman:

“Wahai anak Adam, luangkanlah waktu untuk ibadah kepada-Ku maka Aku isi dadamu dengan kekayaan dan Aku tutup kekafiranmu. Jika tidak demikian maka Aku isikan kesibukan di mukamu dan Aku tidak menutup kefakiranmu”. (Hadits ini di takhrijkan oleh At Tirmidzi)

[HQ No-19] Dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Berfirman Allah Ta’ala:

Apabila Aku menimpakan bala ke atas hamba-Ku yang mu’min, lalu ia bersabar (atas penderitaan itu), tiada ia mengadu atau mengeluh kepada pengunjung-pengunjungnya, niscaya akan Aku lepaskan dia dari tahanan-Ku (penderitaan itu), kemudian Aku tukarkan dagingnya dengan daging yang lebih baik, dan darahnya dengan darah yang lebih baik, sehingga ia dapat bekerja semula (yakni: setelah semua dosa dan kesalahan yang lalu Allah ampunkan semuanya)”. (HR. Al Hakim)

[HQ No-20] Berkata Abu Dardanas ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Allah Ta’ala telah berfirman:

Jika hamba-Ku mengeluh dan mengadukan penyakitnya sebelum tiga hari, maka ia telah mengadukan Aku”. (HR. Thabrani)

Iklan
%d blogger menyukai ini: